ثبت دامنه

چنانچه می خواهيد برای موسسه خود وب سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای وب سايت می باشد . به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain  گفته می شود .
هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند . قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول و يا هر نام دلخواه ديگر
( به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده ) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع وب سايت می توان آنرا انتخاب نمود .
پسوند سالیانه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله
com 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
net 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
org 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
info 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
co 1120000 2240000 3360000 4480000 6600000 11350000
ws 900000 1800000 2700000 3600000 4500000 90000000
asia 550000 1100000 1650000 2200000 2750000 3300000
eu 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
cc 1350000 2450000 3600000 4900000 6000000 13500000
me 900000 1900000 2700000 3600000 4500000 9000000
tv 1500000 3000000 4500000 6000000 7500000 15000000
biz 450000 900000 1350000 1800000 2250000 4500000
ir 150000 300000
co.ir 150000 300000
net.ir 140000 300000
org.ir 140000 300000
gov.ir 140000 300000
sch.ir 140000 300000
ac.ir 140000 300000
id.ir 140000 300000

 

توجه نمایید تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

saeid